KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) uprzejmie informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach zawartej umowy z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem jest:
  Grupa 2.0 Sp z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Pszczyńska 13, lok 60. (41-902 Bytom), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000914197, NIP: 6263043576 REGON: 389418241
 2. Ochrona Danych
  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw wynikających z RODO należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email:biuro@grupa20.pl
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach przygotowania i realizacji zawartej umowy. Podstawę stanowią działania w zakresie niezbędnym w celu:

  1. przeprowadzenia negocjacji, zawarcia i realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną oraz realizacji obowiązków po jej ustaniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. wykonania przez Administratora obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ze szczególnym uwzględnieniem przepisów:
   1. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
   2. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO),
  4. potwierdzenia autentyczności i legalności reprezentacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  5. utrzymywania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  6. realizacji ochrony systemów informatycznych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  7. innych uprzednio wskazanych działań w ramach uzyskiwania zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Odbiorcy danych:
  Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów obowiązującego prawa, do których zaliczyć należy w szczególności urząd skarbowy, ZUS, bank, firmę ubezpieczeniową, operatora pocztowego, firmę kurierską, kancelarię prawną, a także GIIF oraz organy ścigania. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku
  z realizacją usług niezbędnych do prawidłowego jego funkcjonowania (np. obsługi systemu IT).
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza przypadkami wynikającymi
  z konieczności realizacji umowy potwierdzonymi w ramach wcześniej uzyskanej zgody.
 6. Okres przechowywania danych
  1. w zakresie wskazanym w pkt. III ppkt. 1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  2. w zakresie wskazanym w pkt. III ppkt. 2) lit. a) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem art. 109b ust. 7, art. 130d ust. 3, art. 134 ust. 3, art. 138h ust. 3 i art. 138i ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  3. w zakresie wskazanym w pkt. III ppkt. 1), 2), 3), 4) i 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane przez okres realizacji umowy, w tym okres rękojmi, a następnie przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – po czym zostaną usunięte;
  4. w zakresie wskazanym w pkt. III ppkt. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowane zgodnie z zasadami ochrony systemów informatycznych – po czym zostaną usunięte;
  5. w zakresie wskazanym w pkt. III ppkt 7) Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub braku niezbędności ich przetwarzania – po czym zostaną usunięte.
 7. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w poniższych przepisach RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) w zakresie w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy ustawowej;
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
  3. prawo do usunięcia danych (w tym tzw. prawo do bycia zapomnianym),
   z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), w zakresie w jakim nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy ustawowej;
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  8. z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
  1. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
   przy uwzględnieniu w szczególności wymogów wynikających z:

   • ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

   – jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy
   z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem.

  2. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. VIII ppkt. 1) zależne będzie od zakresu i niezbędności dysponowania nimi przez Administratora, w tym zachowania integralności dokumentów.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym przez Administratora w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest obowiązkowe.
 9. Źródło danych
  Pana/Pani dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia negocjacji, zawarcia
  i realizacji zawartej umowy:

  1. pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu, którego jest Pani/Pan reprezentantem,
  2. mogą pochodzić również ze źródeł publicznie dostępnych.
 10. Monitoring:
  Administrator w celu zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych oraz niezbędności ochrony systemów informatycznych, w tym urządzeń końcowych prowadzi, przy zachowaniu tajemnicy korespondencji oraz ochrony innych dóbr osobistych, monitoring swojej sieci informatycznej.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
  Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.